KVKK Aydınlatma Metni

Pidem Restaurant İşletmeleri Gıda Turizm İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Kısaca “Pidem” olarak anılacaktır), bünyesindeki alınmış kişisel veriler, Pidem’in koruması altındadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin güvenli şekilde korunması ve hukuka uygun olarak işlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Bu Aydınlatma Metni, “…” internet sitesini (Kısaca “internet sitesi” olarak anılacaktır.) kullanan tüm kullanıcılar ve internet sitesine üyelik gerçekleştiren üyeler (Kısaca “müşteri” olarak anılacaktır.) ile herhangi bir nedenle Pidem’e verilen her türlü kişisel veriler için geçerlidir.

Kişisel veri, kimliğinizi belirleyen ve / veya belirlenebilir kılan bilgiler anlamını taşımaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi ise “kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu

İnternet Sitesi’ne üyelik ve / veya internet sitesi üzerinden yapacağınız satın alımlar sırasında paylaşmış olduğunuz ad, soyad, TC Kimlik numarası, doğum tarihi, telefon, e-posta, adres, ilgi alanları, sosyal medya hesaplarınızla bağlanılması durumunda tarafınızca sosyal medya kanalları aracılığıyla paylaşılmasına onay vermiş olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili sosyal medya bilgileri ve beğenileriniz, internet sitesi gezinme hareketleriniz, lokasyon bilgileriniz, çağrı merkezine ulaşmanız halinde ses kaydınız, iletmeniz halinde özel nitelikli kişisel verileriniz, Pidem tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla saklanmakta, işlenmekte, yurt içine ve yurt dışına aktarılmaktadır.

Pidem, kişisel verilerin korunması ve güvenliği konusuna özel önem vermekte olup; KVKK kapsamında kendisiyle ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Pidem tarafından elde edilmiş / elde edilecek ya da tarafınızca paylaşılan / paylaşılacak her türlü kişisel veri, yalnızca aşağıda açıklanan kapsamda ve KVKK’da öngörülen şekillerde işlenecektir. Bu Aydınlatma Metnini inceleyerek, Pidem tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanılan veya Pidem’e aktarılan kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilirler.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Aktarılması

Kişisel veriler, Pidem tarafından; doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden; internet sitesi, sosyal medya hesapları, dijital pazarlama kanalları, telefon, e-posta vb. kanallar ile iletilen bilgilerden; ajanslardan, şubelerimiz ve franchise şubelerimizden, resmi kurum ve kuruluşlardan alınan bilgilerden; şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kamera kayıtları aracılığıyla ve destek hizmetleri alınan iş ortaklarından; sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde kullanılan çerezlerden; mevzuata uygun şekilde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Pidem tarafından mevzuata uygun şekilde kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki ya da Pidem tarafından sağlanan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda Pidem tarafından uygun görülen diğer kişilerle / grup şirketlerle/ hizmet sağlayıcılarıyla paylaşılabilir, işlenebilir.

Pidem, elde etmiş olduğu kişisel verileri ve özel nitelikli verileri, her türlü kuruma, Pidem hissedar / çalışanlarına, Pidem’in doğrudan veya dolaylı olarak iş birliği içinde olduğu yurtiçi veya yurtdışı gerçek veya tüzel kişilere; tahsilat amacıyla bankalar ve/veya tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar işbirliği içinde bulunulan tüm firmalara; anlaşmalı olarak danışmanlık aldığı her türlü firmaya; resmi kurum ve kuruluşlara ve diğer ilgili üçüncü kişilere aktarabilir.

Belirtilmelidir ki mevzuat uyarınca aşağıdaki hallerde kişisel verilerinizin açık rıza olmaksızın işlenmesi mümkündür

 • - Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • - Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • - İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi.
 • - Ticari yahut sözleşmenin ifası amacıyla elektronik ileti gönderilmesi.
 • - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması veya ürün ve hizmetlerin tanıtımı, satışı ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • - İş süreçlerinin işleyişi ve iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, çağrı merkezi vasıtasıyla gerçekleştirilen telefon görüşmelerinin kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi.
 • - Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, veri analizi, araştırma ve reklam hizmetleri dâhilinde kullanılması.
 • - Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin ve sosyal medya kanalları dahil müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi.
 • - Ürün ve hizmetlerin promosyon, reklam, kampanya, tanıtım, duyurular dahil pazarlama süreçlerinin; anket, analiz, hedefleme, segmentasyon çalışmalarının yürütülmesi.
 • - Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • - İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • - Elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının işlem güvenliği amacıyla tutulması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.
 • - Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve Pidem’in politika ve prosedürlerine uyum sağlanması.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Pidem tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirilebilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir.

Pidem olarak, her türlü genel veya iletilmesi halinde özel nitelikli kişisel verilerin, internet sitesinin kullanılması; internet sitesine üye olunması; hizmetlerden faydalanılması; hizmetlerin satın alınması ve bedelinin tahsiline yönelik ödeme / muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi; tarafınızla bilgilendirme ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve müşterilerin olası taleplerinin önceden öngörülebilmesi amacıyla analiz çalışmaları yapılması; internet sitesinin ziyaret edilmesi; mevzuat gereğince elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının işlem güvenliği amacıyla tutulması; Pidem sadakat programlarına katılımın sağlanması ve yönetilmesi; bilgi ve veri güvenliğinin temini, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması; ürünlerin ve hizmetlerin iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi, raporlama, analiz, iç kontrol, denetim, inceleme, soruşturma çalışmalarının yapılması; arşiv ve saklama süreçlerinin yürütülmesi; internet sitesinin veya teknik sistemlerin kontrolü / geliştirilmesi / hukuka aykırı kullanımının engellenmesi; onay verilmiş olması halinde şirketimizin sunduğu hizmet ve ürün kalitesinin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için, kampanya ve fırsatlardan haberdar edilmesi veya hizmete ilişkin fiyat, pazarlama, promosyon, kampanya, diğer imkan, teklif ve bilgilerin sunulması; internet sitesinden gerçekleştirilecek her türlü işlemin yönetilmesi amacıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın, KVKK uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmekte; tarafınızca bildirilinceye veya yasal süre ve sebepler sona erinceye kadar saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Pidem ve hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde, mevzuat hükümlerine ve Pidem, Pidem’in ortakları ile Pidem’in bağlı olduğu tüm grup şirketleri ile Pidem politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olacak işlenebilecek; yurt dışına aktarılabilecek; mevzuata uygun olarak tüm önlemler alınarak muhafaza edilebilecektir

Kişisel Verilerin Saklanma Sürelerine İlişkin İlkeler

Kişisel veriler, Pidem tarafından ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca, hukuki yükümlülükleri doğrultusunda saklanmaktadır. Pidem, kişisel verilerinizi, yürüttüğü faaliyetiyle bağlantılı olarak, uygulamaları ile ticari teamüller doğrultusunda işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte ve saklanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Pidem kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, güvenli ortamlarda saklanması, yetkisiz erişim riskleri ile diğer her türlü hukuka aykırı erişimlerin önlenmesi, herhangi bir nedenle gerçekleşen veri kayıplarının önlenmesi, verilere kasıtlı olarak zarar verilmesi ile silinmesinin önlenmesi için, teknolojik imkanlar ve uygulama maliyeti el verdiğince, makul derecedeki teknik ve idari önlemleri almaktadır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Pidem’e başvurarak,

 • - Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • - İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • - Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • - Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • - KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • - Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • - İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • - Kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Mevzuattan Doğan Haklarınızı Kullanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi … internet adresindeki “Başvuru Formu”nu doldurarak;

 • - … adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçeyle,
 • - Noter kanalıyla,
 • - … kep adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak,

gönderebilirsiniz. Aksi halde yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.

Başvuruların mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; başvurunuza ilişkin cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 ve herhalde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilirsiniz. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde KVKK’nın 13. maddesi kapsamında tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır